http://www.dansit.no/aktiviteter/seminar-om-kunstnerskap-med-hooman-sharifi/http://www.dansit.no/aktiviteter/panflutes-and-paperwork-ingrid-berger-myhre-og-lasse-passage/http://www.dansit.no/aktiviteter/katitzi-teater-fusentast-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/sidesprang-utstilling-med-jasper-siverts/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Yaniv Cohen

Entitled – Stian Danielsen

12. oktober 2020 - kl.19:00 13. oktober 2020 - kl.19:00 50 min 240/140/100 Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger Dansenett Norge

Verket tar for seg identitet og hvordan våre valg og omgivelser former hvem vi er. Gjennom å eksponere sin egen kropp og livshistorie leker Danielsen med det ubegripelige*

Identiteten vår er blant annet knyttet til vår kulturelle arv, til rase, seksuelle preferanser og kjønnsroller, alder og sosiale klasse. Tidlig sosialisering og et endeløst trykk av forventninger er også med på å forme vår identitet. Noen aspekter av dette har blitt oppkonstruert for oss, andre aspekter oppkonstruerer vi selv. Allikevel, alt for ofte, blir uttrykk for individuell identitet undertrykt, misoppfattet eller tolket som avvikende oppførsel.

Forestillingen har mange lag og er en sanselig lek med det ubegripelige, hvor kropp og vokal veves sammen i vibrasjoner, fra mikro-bevegelser til store svingninger. Dette er et verk som ved å kodifisere kroppens former og uttrykk gjør både rom og kjønn tvetydig før det løser seg opp i en kroppslig erkjennelse av først og fremst å være menneske.

Forestillingen vises i samarbeid med Dansenett Norge

BILLETTER

Om Stian Danielsen

Stian Danielsen er koreograf og danser. I 2009 gikk han ut fra Kunsthøgskolen i Oslo, siden det har Stian jobbet som profesjonell danser med norske dansekompanier samtidig som han har koreografert egne verk. Hans arbeid har så langt blitt vist i Norge, Italia, Sverige, Danmark og Frankrike og har blitt karakterisert som eksplosiv, ekstremt fysisk og direkte.

Medvirkende

Koreografi: Stian Danielsen
Danser: Stian Danielsen
Dramaturgi: Thomas Schaupp
Lysdesign: Martin Myrvold
Kostymedesigner: Linje S. Maher
Komponist og lyddesigner: Morten Pettersen
Lyddesigner: Terje Wessel Øverland
Kreativ produsent: Lene Bang Org.
Admin: Kirre Arneberg
Bilder og film: Yaniv Cohen
Co-produsent: Bærum Kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans
Støttet av: Norsk Kulturråd, FFUK og Fond for Lyd og Bilde
*Carl Aquilizan, Scenekunst.no

Teaser

ENGLISH

The work deals with identity and how our choices and surroundings shape who we are. By exposing his own body and life story, Danielsen plays with the incomprehensible*

Our identity is linked, among other things, to our cultural heritage, to race, sexual preferences and gender roles, age and social class. Early socialization and an endless pressure of expectations also help shape our identity. Some aspects of this have been constructed for us, other aspects we construct ourselves. Yet, all too often, expressions of individual identity are suppressed, misunderstood, or interpreted as deviant behavior.

The performance is a multilayered and sensual play with the incomprehensible, where body and vocals are woven together in vibrations, from micro-movements to large vibrations. This is a work that, by codifying the body’s forms and expressions, makes both space and gender ambiguous before it dissolves into a bodily recognition of, first and foremost, being human.

About Stian Danielsen
Stian Danielsen is a choreographer and dancer. In 2009 he graduated from the Norwegian National Academy of the Arts. Since then, Stian has been working as a professional dancer with Norwegian dance companies while he creates choreographic work in his own name. Characterized as explosive, extremely physical and direct, his work has so far been presented in Norway, Italy, Sweden, Denmark and France.

CREDITS
Choreography: Stian Danielsen
Dancer: Stian Danielsen
Dramaturge: Thomas Schaupp
Light design: Martin Myrvold
Costume design: Linje S. Maher
Composer and sound design: Morten Pettersen
Sound design: Terje Wessel Øverland
Creative producer: Lene Bang Org.
Admin: Kirre Arneberg
Pictures and film: Yaniv Cohen
Co-produced by: Bærum Kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans
Supported by: Norsk Kulturråd, FFUK og Fond for Lyd og Bilde
*Carl Aquilizan, Scenekunst.no

The performance is presented in collaboration with Dansenett Norge.

×